XVII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Feliksa Raka – zgłoszenia do 30 września

plakat XVII OKP obrazekZapraszamy do udziału w XVII Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim im. Feliksa Raka. Zgłoszenia 3 wierszy przyjmujemy od 15 czerwca do 30 września (liczy się data stempla pocztowego). W konkursie udział mogą wziąć uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz osoby dorosłe z całej Polski.

Przewidywane są nagrody rzeczowe, książkowe i finansowe ufundowane przez sponsorów konkursu.

Regulamin konkursu umieszczony jest na stronie internetowej Gminnej Biblioteki Publicznej www.biblioteka-krasocin.pl w zakładce KONKURSY.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

logo MKiDN 2923 05_znak_uproszczony_kolor_biale_tlo_RGB-01

Regulamin XVII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Feliksa Raka

Śpiewam wsi mojej, jak umiem –
O słońcu na niebie, o drzewach, o kwiatach,
co rosną w ogrodzie, i o ptakach w lesie,
i o rybkach złotych, co mieszkają w wodzie.
Śpiewam wsi mojej – Feliks Rak

REGULAMIN
XVII OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU POETYCKIEGO
im. Feliksa Raka

W 2023 roku przypada 120 rocznica urodzin i 31 rocznica śmierci znanego poety i działacza ludowego Feliksa Raka z Borowca (zm. 17 lipca 1992 r.), autora setek wierszy, zebranych dotychczas w trzech tomikach – Śpiewam wsi mojej (1976), Idę do was po słowa otuchy (1987), W środku życia (2004), wspomnień obozowych Krematoria i róże (1971), zarysu monograficznego Krasocin wczoraj i dziś 1325-1975 (1991), utworu folklorystycznego Krasockie wesele (1990), poematu Pięć lat ciernistej drogi (2005). Wiele wierszy tegoż autora pozostało jeszcze nie opublikowanych.
Feliks Rak był członkiem Związku Literatów Polskich, założycielem Wojewódzkiego Oddziału Stowarzyszenia Twórców Ludowych Ziemi Kieleckiej, działał we Włoszczowskim Towarzystwie Krzewienia Kultury.

1. Organizatorem konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna im. Feliksa Raka w Krasocinie, pow. włoszczowski, woj. świętokrzyskie.
2. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych
i osoby dorosłe z terenu całej Polski.
3. Konkurs trwa od 15 czerwca do 30 września 2023 r.
4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie trzech własnych wierszy, nigdzie
dotąd niepublikowanych ani nienagrodzonych w innych konkursach, w 5 egz., opatrzonych
godłem (pseudonimem), w terminie do 30 września 2023 r. na adres: Gminna Biblioteka
Publiczna im. F. Raka w Krasocinie ul. Floriańska 1, 29- 105 Krasocin (tel. 041/3917017)
z dopiskiem:
XVII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Feliks Raka i zaznaczeniem kategorii uczestnictwa:

• szkoła podstawowa kl. I-III,
• szkoła podstawowa kl. IV-VI
• szkoła podstawowa kl. VII-VIII,
• szkoła ponadpodstawowa,
• osoby dorosłe.
Wskazany jest maszynopis lub wydruk komputerowy.
5. Autor zobowiązany jest podać w osobnej zamkniętej kopercie, opatrzonej tym samym godłem (pseudonimem), dane personalne (imię i nazwisko, dokładny adres, numer telefonu; w przy-padku uczniów – pełną nazwę szkoły, klasę/wiek, numer telefonu) oraz załączyć podpisane własnoręcznie lub w przypadku osób niepełnoletnich przez opiekuna prawnego oświadczenie: „Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykonanie oraz publikacje mojego, pozostającego w zgodzie z przepisami prawa autorskiego, wiersza zakwalifikowanego do konkursu”.
6. Tematyka i forma wierszy jest dowolna. Preferowane będą wiersze o akcentach regionalnych.
7. Wiersze oceniać będzie komisja powołana przez organizatora konkursu. W jej skład wejdą
nauczyciele języka polskiego z różnych szkół, historycy literatury, publicyści, literaci.
8. Autor nagrodzonego wiersza zobowiązany jest do publicznego odczytania w dniu ogłoszenia wyników konkursu.
9. Przewidywane są nagrody rzeczowe i finansowe ufundowane przez sponsorów konkursu.
10. Organizator nie zwraca tekstów zgłoszonych na konkurs.
11. Organizator nie zapewnia zwrotu kosztów podróży ani noclegów osobom zakwalifikowanym do finału, ani też pozostałym uczestnikom konkursu. Na ewentualne listy (pisma, zapytania) odpowie tym autorom, którzy załączą kopertę ze znaczkiem pocztowym i adresem zwrotnym.
12. Ostateczna decyzja we wszelkich kwestiach spornych rozdziału nagród i interpretacji regulaminu konkursu należy do organizatora konkursu w porozumieniu z przewodniczącym jury.
13. Na uroczystość ogłoszenia wyników konkursu organizator zaprasza wszystkich
uczestników, opiekunów oraz miłośników poezji.
14. Podsumowanie konkursu odbędzie się w październiku lub w listopadzie 2023 r.,
(dokładna data i miejsce zostaną podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej organizatora http://www.biblioteka-krasocin.pl/gbp/ ).
15. Informacje o konkursie znajdują się w budynku biblioteki oraz na stronie internetowej Gminnej Biblioteki Publicznej im. F. Raka w Krasocinie (zakładki: Aktualności oraz Konkursy)

Plakat do pobrania Plakat-XVII-OKP-2023-dobry.pdf 

Regulamin do pobrania XVII Ogólnopolski Konkurs Poetycki REGULAMIN 2023