Jesteś tutaj:

Kategoria: Konkursy

XVII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Feliksa Raka – zgłoszenia do 30 września

plakat XVII OKP obrazekZapraszamy do udziału w XVII Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim im. Feliksa Raka. Zgłoszenia 3 wierszy przyjmujemy od 15 czerwca do 30 września (liczy się data stempla pocztowego). W konkursie udział mogą wziąć uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz osoby dorosłe z całej Polski.

Przewidywane są nagrody rzeczowe, książkowe i finansowe ufundowane przez sponsorów konkursu.

Regulamin konkursu umieszczony jest na stronie internetowej Gminnej Biblioteki Publicznej www.biblioteka-krasocin.pl w zakładce KONKURSY.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

logo MKiDN 2923 05_znak_uproszczony_kolor_biale_tlo_RGB-01

Więcej „XVII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Feliksa Raka – zgłoszenia do 30 września”

XVI Ogólnopolski Konkurs Poetycki – weź udział!

Plakat XVI Ogólnopolski Konkurs Poetycki 2022 Gminna Biblioteka Publiczna w Krasocinie zaprasza do udziału w XVI Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim im. Feliksa Raka.
Konkurs adresowany jest dla każdej grupy wiekowej. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych i osoby dorosłe z terenu całej Polski.
Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie trzech własnych wierszy nigdzie dotąd niepublikowanych i nienagradzanych w 5 egz. opatrzonych godłem na adres Gminna Biblioteka Publiczna im. Feliksa Raka w Krasocinie, ul. Floriańska 1 , 29-105 Krasocin w terminie do 30 września 2022 r.
Dla laureatów przewidywane są nagrody rzeczowe, książkowe i finansowe ufundowane przez sponsorów konkursu.

Regulamin konkursu umieszczony jest na stronie internetowej Gminnej Biblioteki Publicznej www.biblioteka-krasocin.pl w zakładce KONKURSY.

 

 

Więcej „XVI Ogólnopolski Konkurs Poetycki – weź udział!”

Regulamin konkursu CZYTELNIK ROKU 2022

REGULAMIN KONKURSU ,,CZYTELNIK ROKU 2022” dla czytelników dorosłych

  1. Organizator konkursu: Gminna Biblioteka Publiczna im. Feliksa Raka w Krasocinie.
  2. Czas trwania konkursu: 1 stycznia – 31 grudnia 2022 r.
  3. Cel konkursu: · popularyzowanie czytelnictwa w środowisku lokalnym, · zainteresowanie użytkowników biblioteki dobrą lekturą oraz zachęcenie do częstszego odwiedzania biblioteki, · kształtowanie nawyku regularnego czytania, · promowanie zbiorów Gminnej Biblioteki Publicznej im. Feliksa Raka w Krasocinie, jej filii i punktów bibliotecznych.
  4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest posiadanie własnej, elektronicznej karty czytelnika.
  5. W konkursie mogą brać udział wszyscy czytelnicy, którzy korzystają ze zbiorów Gminnej Biblioteki Publicznej im. Feliksa Raka w Krasocinie oraz filii bibliotecznych i punktów bibliotecznych (łączne wypożyczenia z biblioteki głównej (GBP w Krasocinie), filii bibliotecznych (Bukowa i Oleszno) oraz punktów bibliotecznych (Mieczyn i Ludynia). * Pracownicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Krasocinie i pracownicy filii oraz ich najbliższa rodzina (współmałżonek i dzieci) nie mogą brać udziału w konkursie.
  6. Laureaci konkursu Czytelnik Roku zostaną wyłonieni oddzielnie dla biblioteki głównej w Krasocinie oraz dla filii i punktów bibliotecznych (po jednym równorzędnym miejscu w każdej placówce).
  7. Podstawowym kryterium oceny i przyznania tytułu Czytelnik Roku jest: · największa liczba wypożyczonych/przeczytanych książek ( bez przedłużeń) oraz · wypożyczonych/wysłuchanych audiobooków ( bez przedłużeń)
  8. Zwycięzcę konkursu wyłania komisja powołana przez Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej im. Feliksa Raka w Krasocinie.
  9. Czytelnik zwycięzca otrzymuje nagrodę.
  10. Zwycięzca konkursu zostanie powiadomiony telefonicznie lub mailowo.

KATEGORIE WIEKOWE I kategoria – osoby dorosłe Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych podczas konkursów organizowanych przez Gminną Bibliotekę Publiczną im. Feliksa Raka w Krasocinie Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna im. Feliksa Raka w Krasocinie, ul. Floriańska 1, 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: Łukasz Szwarc PROcessor Outsourcing IT, e-mail: biuro@processor.com.pl 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: -realizacji działań statutowych Biblioteki oraz wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze na podst. Art.6, ust 1, lit. c RODO -realizacji prawnie usprawiedliwionych interesów Domu Kultury na podst. Art.6, ust 1, lit. f RODO -zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych w ramach konkursu na podst. art. 7 RODO, gdyż już samo zgłoszenie się do konkursu jest wyrażeniem zgody – zgodnie z Motywem 32 RODO (wyrażenie zgody może nastąpić poprzez świadome działanie, a ta-kim działaniem jest zgłoszenie się do konkursu) 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych lub podmioty uczestniczące w realizacji umowy, podmioty przetwarzające dane w imieniu Biblioteki (obsługujące systemy teleinformatyczne, serwer i bazy danych), podmioty świadczące Bibliotece usługi konsultacyjne, doradcze, pomoc prawną, podmioty i jednostki samorządu terytorialnego prowadzące działalność na rzecz lokalnego społeczeństwa, pracownicy i współpracownicy Biblioteki w ramach wypełnienia obowiązków służbowych, media celem publikacji wyników konkursu. 5) Pani/Pana dane przetwarzane będą przez czas wykonania zadań Biblioteki i innych prawnych obowiązków, w tym umownych, i/lub przez czas w którym przepisy prawa nakazują przechowywać dane, i/lub przez czas, w którym Biblioteka może ponieść konsekwencje prawne nienależytego wykonania lub niewykonania zadań statutowych lub obowiązków prawnych. 6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową wzięcia udziału w konkursie.

Do góry

Skip to content