Klauzule informacyjne / RODO

Klauzula informacyjna dla czytelnika biblioteki

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Krasocinie, ul. Floriańska 1
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Łukasz Szwarc PROcessor Outsourcing IT, e-mail: biuro@processor.com.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych –
na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
na podstawie Art.6, ust 1, lit. c – na podstawie przepisów prawa (Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach,
Dz. U. 2018r. poz. 574 z późn. zm.) oraz Art.6, ust 1, lit. a – upublicznienie wizerunku czytelnika za zgodą
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnymi przepisami prawa
5) W przypadku subskrypcji (kliknięcia „LUBIĘ TO”) profilu Biblioteki na portalu Facebook, dane takie jak adres IP oraz identyfikator przeglądarki internetowej zostaną automatycznie przekazane do współadministratora jakim
w tym przypadku jest Facebook.
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi

 

Klauzula dla osób kontaktujących się z Biblioteką

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Krasocinie, ul. Floriańska 1
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Łukasz Szwarc PROcessor Outsourcing IT, e-mail: processor@poczta.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w kontakt
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych podczas konkursów organizowanych przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Krasocinie

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Krasocinie, ul. Floriańska 1
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Łukasz Szwarc PROcessor Outsourcing IT, e-mail: biuro@processor.com.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
– przeprowadzenia jednorazowych lub cyklicznych konkursów, a także publikacji listy laureatów w celu budowania pozytywnego budowania wizerunku Administratora w przestrzeni publicznej i w mediach na podst. Art.6, ust 1, lit. b RODO,
– realizacji działań statutowych Biblioteki na podst. Art.6, ust 1, lit. c RODO,
– realizacji prawnie usprawiedliwionych interesów Biblioteki na podst. Art.6, ust 1, lit. f RODO,
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnymi przepisami prawa
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi

 

Informacja dla czytelników oraz uczestników zajęć organizowanych przez Bibliotekę dot. przetwarzania wizerunku w postaci fotografii

Każda osoba korzystająca z usług oraz zajęć organizowanych przez Bibliotekę Publiczną w Krasocinie, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w postaci fotografii do celów budowania pozytywnego wizerunku Administratora w przestrzeni publicznej i w mediach. Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. każdy ma prawo do wyrażenia sprzeciwu odnośnie przetwarzania swoich danych przez Bibliotekę Publiczną. W przypadku wyrażenia takiego sprzeciwu Biblioteka Publiczna zastrzega sobie prawo do odmowy wzięcia udziału Uczestnika w organizowanym wydarzeniu lub korzystaniu z zasobów Biblioteki. Jest to związane z promowaniem zadań realizowanych w interesie publicznym powierzonym Bibliotece (zgodnie z Art. 6 pkt. 1 e RODO) i tym samym wypełnienie zadań nałożonych na Bibliotekę Publiczną w Krasocinie w Art. 18 pkt. 1 Ustawy o Bibliotekach z dn. 27 czerwca 1997r. z późn. zm.

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdują się na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Biblioteki.

 

Klauzula informacyjna – funpage Gminnej Biblioteki Publicznej w Krasocinie na portalu Facebook

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jako użytkowników fanepage’a jest Gminna Biblioteka Publiczna w Krasocinie, założyciel fanpage pod nazwą „Gminna Biblioteka Publiczna w Krasocinie”.
Z administratorem można skontaktować się pod w/w adresem lub poprzez e-mail: biblioteka@krasocin.com.pl
2.Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Łukasz Szwarc PROcessor Outsourcing IT,
e-mail: biuro@processor.com.pl
3. Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników w celu:
– prowadzenia fanpage’a na portalu społecznościowym Facebook, na warunkach i zasadach określonych przez Facebook Inc.,
– informowania o aktywności administratora, promowaniu różnych wydarzeń które organizuje administrator,
– informowania o produktach i usługach administratora,
– budowania i utrzymania społeczności związanej z administratorem,
– komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu Facebook (komentarze, chat, wiadomości),
– ewentualnego ustalania, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami,
– analiz funkcjonowania, popularności, sposobu korzystania z fanpage’a.
4. Administrator będzie przetwarzał następujące dane:
– podstawowe dane identyfikacyjne w zakresie opublikowanym przez użytkownika na własnym profilu na portalu społecznościowym Facebook,
– dane opublikowane przez użytkownika na profilu Facebook,
– anonimowe dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage’a dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights” udostępnionej przez Facebook stosownie do niepodlegających zmianie warunków korzystania z Facebook, gromadzone dzięki „plikom cookies” z których każdy zawiera niepowtarzalny kod użytkowników zarejestrowanych na Facebook, a który zostaje pobrany i przetworzony w chwili otwarcia fanpage’a.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
– zgoda użytkownika, wyrażone poprzez wyraźne działanie potwierdzające jakim jest dokonanie subskrypcji fanpage poprzez kliknięcie ikony „Lubię to” lub „Obserwuj” lub poprzez opublikowanie swojego komentarza pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na fanpage’u administratora,
– prawnie uzasadniony interes administratora lub strony trzeciej, którym jest: prowadzenie fanpage’a oraz konieczność zapewnienia kontaktu pomiędzy użytkownikami a administratorem, a także marketing bezpośredni oraz ochrona praw i roszczeń.
6. Okres przechowywania danych jest związany z celami i podstawami przetwarzania. W związku z czym:
– dane przetwarzane na podstawie zgody przetwarzane będą do czasu cofnięcia zgody,
– dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora przetwarzane będą do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania lub ustania tego interesu, dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage’a dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights” przetwarzane będą przez czas dostępności tych danych w serwisie Facebook wynoszący 2 lata.
7. Administrator udostępnia dane osobowe jedynie podmiotom uprawnionym z mocy przepisów prawa oraz innym podmiotom, które świadczą usługi na rzecz administratora (obsługa IT, obsługa marketingowa).
W związku ze specyfikacją portalu Facebook, informacje o osobach obserwujących fanpage, o polubieniach,
a także treści komentarzy, posty i inne informacje dostarczane przez użytkowników są jawne.
8. Administrator danych nie przekazuje danych poza teren Polski/ UE/ Europejskiego Obszaru Gospodarczego
z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook
z zastosowaniem stosowanych przez Facebook klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską
i decyzji Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do określonych krajów zgodnie z zasadami określonymi przez Facebook pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy
9. Dane użytkowników będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie Facebook, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt wyświetlanie informacji od administratora fanpage
10. Dane użytkowników administrator uzyskuje od firmy Facebook Inc. oraz publicznego profilu użytkownika oraz wpisów na panpage’u administratora.
11. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo: dostępu do swoich danych, do sprostowania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, sprzeciwu wobec przetwarzania, cofnięcia zgody.
12. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2,
z którym można kontaktować się w następujący sposób:
a) listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
b) przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt
c) telefonicznie: (22) 531 03 00.
13. podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obserwowania fanpag’e administratora.