Deklaracja dostępności

Gminna Biblioteka Publiczka w Krasocinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.biblioteka-krasocin.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2010-09-01.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-14.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Filmy nie posiadają napisów dla osób niedosłyszących i głuchych.

Brak narzędzi do tworzenia filmów z napisami.

Na stronie można używać standardowych skrótów klawiaturowych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-23.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Ryszard Sajdak, e-mail: biblioteka@krasocin.com.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 413917017. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Adres: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa

E-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl

Telefon: 225517700.

Dostępność architektoniczna

Gminna Biblioteka Publiczna im. Feliksa Raka w Krasocinie, ul. Floriańska 1, 29-105 Krasocin.

Do budynku biblioteki prowadzi:.

– wejście główne, od ul. Floriańskiej, biblioteka mieści się na drugim piętrze, prowadzą do niej schody oraz dźwig do przewozu osób z niepełnosprawnością ruchową, w środku budynku, na parterze, obok drzwi wejściowych, znajduje się domofon do wzywania pracownika biblioteki w celu pomocy oraz obsługi na poziomie parteru,

– schody wewnątrz budynku są oznaczone taśmą ostrzegawczą – dla osób słabowidzących,

– w bibliotece znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych,

– zwrotu materiałów bibliotecznych można dokonać za pomocą wrzutni zewnętrznej, umieszczonej przy frontowej ścianie budynku, od strony ul. Macierzy Szkolnej,

-przy budynku znajduje się parking,

– osoby niesłyszące, słabosłyszące lub głuchonieme, posługujące się językiem migowym mogą skorzystać z tłumacza języka migowego pracownika Urzędu Gminy w Krasocinie. Osoby uprawnione, proszone są zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem (z wyłączeniem sytuacji nagłych): osobiście do wypożyczalni biblioteki, ul. Floriańska 1, II piętro; telefonicznie pod nr: 41 39 17 017 korzystając z pomocy osoby trzeciej sprawnej komunikacyjnie; elektronicznie na adres biblioteka@krasocin.com.pl

Biblioteka posiada również filie biblioteczne i punkty biblioteczne

Filia w Bukowie znajduje się w budynku ZOZ Bukowa, ul. Kielecka 1, na pierwszym piętrze. Prowadzą do niej schody, nie ma podjazdu dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Filia w Olesznie znajduje się w budynku ZOZ Oleszno, ul. Kielecka 17, na parterze. Prowadzą do niej schody oraz podjazd dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Punkt biblioteczny w Mieczynie znajduje się w Szkole Podstawowej im. Prymasa Tysiąclecia w Mieczynie, na pierwszym piętrze. Prowadzą do niego schody, nie ma podjazdu dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Punkt biblioteczny w Ludyni – samodzielny budynek – Ludynia 78, punkt mieści się na parterze, prowadzą do niego schody, nie ma podjazdu dla osób z niepełnosprawnością ruchową.