Konkurs dla dzieci i młodzieży „Czytelnik roku 2023/2024”

Konkurs czytelnik 2023/2024Zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w konkursie ,,CZYTELNIK ROKU 2023/2024″. Konkurs trwa od 1 czerwca 2023 r. do 31 maja 2024 r.

 

REGULAMIN KONKURSU ,,CZYTELNIK ROKU 2023/2024″ dla maluchów, uczniów szkół podstawowych i gimnazjum oraz nauczycieli

1. Organizator konkursu: Gminna Biblioteka Publiczna im. Feliksa Raka w Krasocinie.
2. Czas trwania konkursu: 1 czerwca 2023 – 31 maja 2024
3. Cel konkursu:
• popularyzowanie czytelnictwa w środowisku lokalnym,
• zainteresowanie użytkowników biblioteki dobrą lekturą oraz zachęcenie do częstszego odwiedzania biblioteki,
• kształtowanie nawyku regularnego czytania,
• promowanie zbiorów Gminnej Biblioteki Publicznej w Krasocinie.
4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest posiadanie własnej, elektronicznej karty czytelnika.
5. W konkursie mogą brać udział wszyscy czytelnicy, którzy korzystają ze zbiorów Gminnej Biblioteki Publicznej im. Feliksa Raka w Krasocinie oraz filii bibliotecznych i punktów bibliotecznych (łączne wypożyczenia z biblioteki głównej (GBP im. F. Raka w Krasocinie), filii bibliotecznych (Bukowa i Oleszno) oraz punktów bibliotecznych (Mieczyn i Ludynia).
*Pracownicy Gminnej Biblioteki Publicznej im. Feliksa Raka w Krasocinie oraz pracownicy filii oraz członkowie ich najbliższej rodziny nie mogą brać udziału w konkursie.
6. Podstawowym kryterium oceny i przyznania tytułu Czytelnik Roku jest: Największa liczba wypożyczonych / przeczytanych książek oraz wypożyczonych / wysłuchanych audiobooków (bez przedłużeń)
7. Laureaci konkursu Czytelnik Roku zostaną wyłonieni łącznie dla biblioteki głównej w Krasocinie i filii / punktów bibliotecznych.
8. Zwycięzcę konkursu wyłania komisja powołana przez Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej im. Feliksa Raka w Krasocinie.
9. Czytelnik zwycięzca otrzymuje nagrodę.
10. Dodatkowe nagrody (do III miejsca) zostaną przyznane laureatom zgodnie z ilością przeczytanych / wypożyczonych woluminów oraz wypożyczonych/wysłuchanych audiobooków (bez przedłużeń).
11. Zwycięzca konkursu zostanie powiadomiony telefonicznie lub mailowo.
KATEGORIE WIEKOWE
I kategoria- maluszki do lat 6
II kategoria – kl. I-III szkoły podstawowej
III kategoria- kl. IV-VI szkoły podstawowej
IV kategoria- uczniowie kl. VII i VIII
V kategoria – nauczyciele

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych podczas konkursów
organizowanych przez Gminną Bibliotekę Publiczną im. F. Raka w Krasocinie

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
Gminna Biblioteka Publiczna im. F. Raka w Krasocinie, ul. Floriańska 1,

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:
Łukasz Szwarc PROcessor Outsourcing IT, e-mail: biuro@processor.com.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: – realizacji działań statutowych Bi-blioteki oraz wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze na podst. Art.6, ust 1, lit. c RODO – realizacji prawnie usprawiedliwionych interesów Domu Kultury na podst. Art.6, ust 1, lit. f RODO – zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych w ramach konkur-su na podst. art. 7 RODO, gdyż już samo zgłoszenie się do konkursu jest wyrażeniem zgody – zgodnie z Motywem 32 RODO (wyrażenie zgody może nastąpić poprzez świadome działanie, a takim działaniem jest zgłoszenie się do konkursu)
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania da-nych osobowych lub podmioty uczestniczące w realizacji umowy, podmioty przetwarzające dane w imieniu Biblioteki (obsługujące systemy teleinformatyczne, serwer i bazy danych), podmioty świadczące Bibliotece usługi konsultacyjne, doradcze, pomoc prawną, podmioty
i jednostki samorządu terytorialnego prowadzące działalność na rzecz lokalnego społeczeń-stwa, pracownicy i współpracownicy Biblioteki w ramach wypełnienia obowiązków służbo-wych, media celem publikacji wyników konkursu.
5) Pani/Pana dane przetwarzane będą przez czas wykonania zadań Biblioteki i innych praw-nych obowiązków, w tym umownych, i/lub przez czas w którym przepisy prawa nakazują przechowywać dane, i/lub przez czas, w którym Biblioteka może ponieść konsekwencje prawne nienależytego wykonania lub niewykonania zadań statutowych lub obowiązków prawnych.
6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może
skutkować odmową wzięcia udziału w konkursie.

REGULAMIN KONKURSU do pobrania TUTAJ