INFORMACJA

Gminne doskonalące ćwiczenie obronne nt. „Zgrywanie gminnego systemu kierowania podczas podwyższenia gotowości obronnej państwa w warunkach zagrożenia terrorystycznego

W dniu 15.06.2023 r. na terenie gm. Krasocin odbędzie się gminne ćwiczenie doskonalące nt. „Zgrywanie gminnego systemu kierowania podczas podwyższenia gotowości obronnej państwa w warunkach zagrożenia terrorystycznego”.

Celami szkoleniowymi ćwiczenia są następujące zagadnienia, a mianowicie:

1) Przygotować kierowników Referatów Urzędu oraz kierowników podległych
i współdziałających jednostek organizacyjnych do realizacji zadań obronnych i ochrony ludności oraz podejmowania decyzji kierowania podległymi jednostkami organizacyjnymi;

2) Doskonalić obsady stałego dyżuru w realizacji zadań związanych z zapoczątkowaniem procesu osiągania wyższych stanów gotowości obronnej państwa czasu wojny ze szczególnym uwzględnieniem procedur przekazywania zadań i zbierania informacji o stanie ich realizacji;

3) Sprawdzić gotowość do działania wybranych elementów podsystemu obronnego gminy do zapoczątkowania realizacji zadań w czasie osiągania gotowości obronnej państwa czasu wojny;

4) Skoordynować działania podległych i współdziałających jednostek organizacyjnych
w realizacji zadań ochronno – ratowniczych na terenie gminy Krasocin;

5) Kierować Urzędem Gminy w Krasocinie i podległymi jednostkami organizacyjnymi podczas realizacji zadań w czasie osiągania gotowości obronnej państwa czasu wojny;

6) Zgrać i współdziałać z poszczególnymi służbami w sytuacji wystąpienia zdarzenia
o charakterze terrorystycznym.

Ćwiczenie zostanie przeprowadzone w  trzech fazach. W Fazie I ćwiczenia nastąpi sprawdzenie gotowości do działania wybranych elementów systemu obronnego Gminy.
W Fazie II ćwiczenia zostanie przeprowadzona odprawa informacyjna i odprawa decyzyjna. W Fazie III zostanie przeprowadzone ćwiczenie praktyczne:

  1. a) Zespół Placówek Oświatowych im. rtm. Witolda Pileckiego w Krasocinie – ewakuacja uczniów oraz pracowników placówki w związku w związku ze znalezieniem przedmiotu niewiadomego pochodzenia – prawdopodobne podłożenie ładunku wybuchowego,
  2. b) Zespół Placówek Oświatowych im. rtm. Witolda Pileckiego w Krasocinie – akcja ratowniczo-gaśnicza (pożar),
  3. c) Gminna Biblioteka Publiczna im. Feliksa Raka w Krasocinie – ewakuacja pracowników
    w związku ze znalezieniem przedmiotu niewiadomego pochodzenia – prawdopodobne podłożenie ładunku wybuchowego).