Zapraszamy do udziału w konkursie „Czytelnik Roku 2024” dla czytelników dorosłych

Obraz <a href="https://pixabay.com/pl/users/noname_13-2364555/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=2160539"> NoName_13</a> z <a href="https://pixabay.com/pl//?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=2160539"> Pixabay</a>Zapraszamy do udziału w konkursie „Czytelnik Roku 2024” dla czytelników dorosłych.

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU ,,CZYTELNIK ROKU 2024” dla czytelników dorosłych

1. Organizator konkursu: Gminna Biblioteka Publiczna im. Feliksa Raka w Krasocinie.
2. Czas trwania konkursu: 2 stycznia – 31 grudnia 2024 r.
3. Cel konkursu:
• popularyzowanie czytelnictwa w środowisku lokalnym,
• zainteresowanie użytkowników biblioteki dobrą lekturą oraz zachęcenie do częstszego odwiedzania biblioteki,
• kształtowanie nawyku regularnego czytania,
• promowanie zbiorów Gminnej Biblioteki Publicznej im. Feliksa Raka w Krasocinie, jej filii i punktów bibliotecznych.
4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest posiadanie własnej, elektronicznej karty czytelnika.
5. W konkursie mogą brać udział wszyscy czytelnicy, którzy korzystają ze zbiorów Gminnej
Biblioteki Publicznej im. Feliksa Raka w Krasocinie oraz filii bibliotecznych i punktów bibliotecznych (łączne wypożyczenia z biblioteki głównej (GBP w Krasocinie), filii bibliotecznych (Bukowa i Oleszno) oraz punktów bibliotecznych (Mieczyn i Ludynia).
* Pracownicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Krasocinie i pracownicy filii oraz ich najbliższa rodzina (współmałżonek i dzieci) nie mogą brać udziału w konkursie.
6. Laureaci konkursu Czytelnik Roku zostaną wyłonieni oddzielnie dla biblioteki głównej w Krasocinie oraz dla filii i punktów bibliotecznych (po jednym równorzędnym miejscu w każdej placówce).
7. Podstawowym kryterium oceny i przyznania tytułu Czytelnik Roku jest:

· największa liczba wy-pożyczonych/przeczytanych książek ( bez przedłużeń)

oraz

· wypożyczonych/wysłuchanych audiobooków ( bez przedłużeń).
8. Zwycięzcę konkursu wyłania komisja powołana przez Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej im. Feliksa Raka w Krasocinie.
9. Czytelnik zwycięzca otrzymuje nagrodę.
10. Zwycięzca konkursu zostanie powiadomiony telefonicznie lub mailowo.

KATEGORIE WIEKOWE
I kategoria – osoby dorosłe

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych podczas konkursów organizowa-nych przez Gminną Bibliotekę Publiczną im. Feliksa Raka w Krasocinie
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna im. Feliksa Raka w Krasocinie,
ul. Floriańska 1,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: Łukasz Szwarc PROcessor Outsourcing IT, e-mail: biu-ro@processor.com.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: -realizacji działań statutowych Biblioteki oraz wypełnienia
obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze na podst. Art.6, ust 1, lit. c RODO -realizacji prawnie usprawie-dliwionych interesów Domu Kultury na podst. Art.6, ust 1, lit. f RODO -zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych w ramach konkursu na podst. art. 7 RODO, gdyż już samo zgłoszenie się do konkursu jest wyrażeniem zgody – zgodnie z Motywem 32 RODO (wyrażenie zgody może nastąpić poprzez świadome działanie, a ta-kim działaniem jest zgłoszenie się do konkursu)
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych lub
podmioty uczestniczące w realizacji umowy, podmioty przetwarzające dane w imieniu Biblioteki (obsługujące syste-my teleinformatyczne, serwer i bazy danych), podmioty świadczące Bibliotece usługi konsultacyjne, doradcze, pomoc prawną, podmioty i jednostki samorządu terytorialnego prowadzące działalność na rzecz lokalnego społeczeństwa, pracownicy i współpracownicy Biblioteki w ramach wypełnienia obowiązków służbowych, media celem publikacji
wyników konkursu.
5) Pani/Pana dane przetwarzane będą przez czas wykonania zadań Biblioteki i innych prawnych obowiązków, w tym umownych, i/lub przez czas w którym przepisy prawa nakazują przechowywać dane, i/lub przez czas, w którym Biblioteka może ponieść konsekwencje prawne nienależytego wykonania lub niewykonania zadań statutowych lub obowiązków prawnych. 6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową wzięcia udziału w konkursie.