XVI Ogólnopolski Konkurs Poetycki – weź udział!

Plakat XVI Ogólnopolski Konkurs Poetycki 2022 Gminna Biblioteka Publiczna w Krasocinie zaprasza do udziału w XVI Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim im. Feliksa Raka.
Konkurs adresowany jest dla każdej grupy wiekowej. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych i osoby dorosłe z terenu całej Polski.
Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie trzech własnych wierszy nigdzie dotąd niepublikowanych i nienagradzanych w 5 egz. opatrzonych godłem na adres Gminna Biblioteka Publiczna im. Feliksa Raka w Krasocinie, ul. Floriańska 1 , 29-105 Krasocin w terminie do 30 września 2022 r.
Dla laureatów przewidywane są nagrody rzeczowe, książkowe i finansowe ufundowane przez sponsorów konkursu.

Regulamin konkursu umieszczony jest na stronie internetowej Gminnej Biblioteki Publicznej www.biblioteka-krasocin.pl w zakładce KONKURSY.

 

 

XVI Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Feliksa Raka

Śpiewam wsi mojej, jak umiem –
O słońcu na niebie, o drzewach, o kwiatach,
co rosną w ogrodzie, i o ptakach w lesie,
i o rybkach złotych, co mieszkają w wodzie.
Śpiewam wsi mojej – Feliks Rak

REGULAMIN
XVI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU POETYCKIEGO
im. Feliksa Raka

W 2022 roku przypada 119 rocznica urodzin i 30 rocznica śmierci znanego poety i działacza ludowego Feliksa Raka z Borowca (zm. 17 lipca 1992 r.), autora setek wierszy, zebranych dotychczas w trzech tomikach – Śpiewam wsi mojej (1976), Idę do was po słowa otuchy (1987), W środku życia (2004), wspomnień obozowych Krematoria i róże (1971), zarysu mo-nograficznego Krasocin wczoraj i dziś 1325-1975 (1991), utworu folklorystycznego Krasockie wesele (1990), poematu Pięć lat ciernistej drogi (2005). Wiele wierszy tegoż autora pozosta-ło jeszcze nie opublikowanych.
Feliks Rak był członkiem Związku Literatów Polskich, założycielem Wojewódzkiego Oddziału Stowarzyszenia Twórców Ludowych Ziemi Kieleckiej, działał we Włoszczowskim Towarzystwie Krzewienia Kultury.

1. Organizatorem konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna im. F. Raka w Krasocinie, pow. włoszczowski, woj. świętokrzyskie.
2. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych
i osoby dorosłe z terenu całej Polski.
3. Konkurs trwa od 21 czerwca do 30 września 2022 r.
4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie trzech własnych wierszy, nigdzie
dotąd niepublikowanych ani nienagrodzonych w innych konkursach, w 5 egz., opatrzonych
godłem (pseudonimem), w terminie do 30 września 2022 r. na adres: Gminna Biblioteka
Publiczna im. F. Raka w Krasocinie ul. Floriańska 1, 29- 105 Krasocin (tel. 041/3917017)
z dopiskiem:
XVI Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Feliks Raka i zaznaczeniem kategorii uczestnictwa:
• szkoła podstawowa kl. I-III,
• szkoła podstawowa kl. IV-VI
• szkoła podstawowa kl. VII-VIII,
• szkoła ponadpodstawowa,
• osoby dorosłe.
Wskazany jest maszynopis lub wydruk komputerowy.
5. Autor zobowiązany jest podać w osobnej zamkniętej kopercie, opatrzonej tym samym godłem (pseudonimem), dane personalne (imię i nazwisko, dokładny adres, numer tele-fonu; w przypadku uczniów – pełną nazwę szkoły, klasę/wiek, numer telefonu) oraz załą-czyć podpisane własnoręcznie lub w przypadku osób niepełnoletnich przez opiekuna prawnego oświadczenie: „Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykonanie oraz publikacje mojego, pozostającego w zgodzie z przepisami prawa autorskiego, wiersza zakwalifiko-wanego do konkursu”.
6. Tematyka i forma wierszy jest dowolna. Preferowane będą wiersze o akcentach regionalnych.
7. Wiersze oceniać będzie komisja powołana przez organizatora konkursu. W jej skład wejdą
nauczyciele języka polskiego z różnych szkół, historycy literatury, publicyści, literaci.
8. Autor nagrodzonego wiersza zobowiązany jest do publicznego odczytania w dniu ogłoszenia wyników konkursu.
9. Przewidywane są nagrody rzeczowe i finansowe ufundowane przez sponsorów konkursu.
10. Organizator nie zwraca tekstów zgłoszonych na konkurs.
11. Organizator nie zapewnia zwrotu kosztów podróży ani noclegów osobom zakwalifikowanym do finału, ani też pozostałym uczestnikom konkursu. Na ewentualne listy (pisma, zapyta-nia) odpowie tym autorom, którzy załączą kopertę ze znaczkiem pocztowym i adresem zwrotnym.
12. Ostateczna decyzja we wszelkich kwestiach spornych rozdziału nagród i interpretacji regulaminu konkursu należy do organizatora konkursu w porozumieniu z przewodniczącym jury.
13. Na uroczystość ogłoszenia wyników konkursu organizator zaprasza wszystkich
uczestników, opiekunów oraz miłośników poezji.
14. Podsumowanie konkursu odbędzie się w październiku lub w listopadzie 2022 r., w
budynku Gminnej Biblioteki Publicznej im. F. Raka w Krasocinie, ul. Floriańska 1
(dokładna data zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej organizatora http://www.biblioteka-krasocin.pl/gbp/ ).
15. Informacje o konkursie znajdują się również na stronie internetowej Gminnej Biblioteki
Publicznej im. F. Raka w Krasocinie (zakładki: Aktualności oraz Konkursy)
16. Informujemy, że:
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych podczas konkursów
organizowanych przez Gminną Bibliotekę Publiczną im. F. Raka w Krasocinie
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
Gminna Biblioteka Publiczna im. F. Raka w Krasocinie, ul. Floriańska 1,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:
Łukasz Szwarc PROcessor Outsourcing IT, e-mail: biuro@processor.com.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: – realizacji działań statutowych Biblioteki oraz wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze na podst. Art.6, ust 1, lit. c RODO – realizacji prawnie usprawiedliwionych interesów Domu Kultury na podst. Art.6, ust 1, lit. f RODO – zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych w ramach konkursu na podst. art. 7 RODO, gdyż już samo zgłoszenie się do konkursu jest wyrażeniem zgody – zgodnie z Motywem 32 RODO (wyrażenie zgody może nastąpić poprzez świadome działanie, a takim działaniem jest zgłoszenie się do konkursu)
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych lub podmioty uczestniczące w realizacji umowy, podmioty przetwarzające dane w imieniu Biblioteki (obsługujące systemy teleinformatyczne, serwer i bazy danych), podmioty świadczące Bibliotece usługi konsultacyjne, doradcze, pomoc prawną, podmioty
i jednostki samorządu terytorialnego prowadzące działalność na rzecz lokalnego społeczeństwa, pracownicy i współpracownicy Biblioteki w ramach wypełnienia obowiązków służbo-wych, media celem publikacji wyników konkursu.
5) Pani/Pana dane przetwarzane będą przez czas wykonania zadań Biblioteki i innych prawnych obowiązków, w tym umownych, i/lub przez czas w którym przepisy prawa nakazują przechowywać dane, i/lub przez czas, w którym Biblioteka może ponieść konsekwencje prawne nienależytego wykonania lub niewykonania zadań statutowych lub obowiązków prawnych.
6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może
skutkować odmową wzięcia udziału w konkursie.

 

Regulamin do pobrania