Klauzule informacyjne / RODO

Klauzula informacyjna dla czytelnika biblioteki

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Krasocinie, ul. Floriańska 1
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Łukasz Szwarc PROcessor Outsourcing IT, e-mail: biuro@processor.com.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych –
na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
na podstawie Art.6, ust 1, lit. c – na podstawie przepisów prawa (Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach,
Dz. U. 2018r. poz. 574 z późn. zm.) oraz Art.6, ust 1, lit. a – upublicznienie wizerunku czytelnika za zgodą
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnymi przepisami prawa
5) W przypadku subskrypcji (kliknięcia „LUBIĘ TO”) profilu Biblioteki na portalu Facebook, dane takie jak adres IP oraz identyfikator przeglądarki internetowej zostaną automatycznie przekazane do współadministratora jakim
w tym przypadku jest Facebook.
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi

 

Klauzula dla osób kontaktujących się z Biblioteką

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Krasocinie, ul. Floriańska 1
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Łukasz Szwarc PROcessor Outsourcing IT, e-mail: processor@poczta.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w kontakt
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych podczas konkursów organizowanych przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Krasocinie

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
Gminna Biblioteka Publiczna w Krasocinie, ul. Floriańska 1, 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:
Łukasz Szwarc PROcessor Outsourcing IT, e-mail: biuro@processor.com.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: – realizacji działań statutowych Biblioteki oraz wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze na podst. Art.6, ust 1, lit. c RODO – realizacji prawnie usprawiedliwionych interesów Domu Kultury na podst. Art.6, ust 1, lit. f RODO
– zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych w ramach konkursu na podst. art. 7 RODO, gdyż już samo zgłoszenie się do konkursu jest wyrażeniem zgody – zgodnie z Motywem 32 RODO (wyrażenie zgody może nastąpić poprzez świadome działanie, a takim działaniem jest zgłoszenie się do konkursu)
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych lub podmioty uczestniczące w realizacji umowy, podmioty przetwarzające dane w imieniu Biblioteki (obsługujące systemy teleinformatyczne, serwer i bazy danych), podmioty świadczące Bibliotece usługi konsultacyjne, doradcze, pomoc prawną, podmioty i jednostki samorządu terytorialnego prowadzące działalność na rzecz lokalnego społeczeństwa, pracownicy i współpracownicy Biblioteki w ramach wypełnienia obowiązków służbowych, media celem publikacji wyników konkursu
5) Pani/Pana dane przetwarzane będą przez czas wykonania zadań Biblioteki i innych prawnych obowiązków, w tym umownych, i/lub przez czas w którym przepisy prawa nakazują przechowywać dane, i/lub przez czas, w którym Biblioteka może ponieść konsekwencje prawne nienależytego wykonania lub niewykonania zadań statutowych lub obowiązków prawnych.
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową wzięcia udziału w konkursie

 

Informacja dla czytelników oraz uczestników zajęć organizowanych przez Bibliotekę dot. przetwarzania wizerunku w postaci fotografii

Każda osoba korzystająca z usług oraz zajęć organizowanych przez Bibliotekę Publiczną w Krasocinie, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w postaci fotografii do celów budowania pozytywnego wizerunku Administratora w przestrzeni publicznej i w mediach. Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. każdy ma prawo do wyrażenia sprzeciwu odnośnie przetwarzania swoich danych przez Bibliotekę Publiczną. W przypadku wyrażenia takiego sprzeciwu Biblioteka Publiczna zastrzega sobie prawo do odmowy wzięcia udziału Uczestnika w organizowanym wydarzeniu lub korzystaniu z zasobów Biblioteki. Jest to związane z promowaniem zadań realizowanych w interesie publicznym powierzonym Bibliotece (zgodnie z Art. 6 pkt. 1 e RODO) i tym samym wypełnienie zadań nałożonych na Bibliotekę Publiczną w Krasocinie w Art. 18 pkt. 1 Ustawy o Bibliotekach z dn. 27 czerwca 1997r. z późn. zm.

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdują się na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Biblioteki.