XIV Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Feliksa Raka

 

REGULAMIN XIV OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU  POETYCKIEGO 

                                       im. Feliksa  Raka

W 2020 roku przypada 117 rocznica urodzin i 28 rocznica śmierci znanego poety i działacza ludowego Feliksa Raka z Borowca (zm. 17 lipca 1992 r.), autora setek wierszy, zebranych dotychczas w trzech tomikach – Śpiewam wsi mojej (1976), Idę do was po słowa otuchy (1987), W środku życia (2004), wspomnień obozowych Krematoria i róże (1971), zarysu monograficznego Krasocin wczoraj i dziś 1325-1975 (1991), utworu folklorystycznego Krasockie wesele (1990), poematu Pięć lat ciernistej drogi (2005). Wiele wierszy tegoż autora pozostało jeszcze nie opublikowanych.

Feliks Rak był  członkiem  Związku   Literatów  Polskich,  założycielem  Wojewódzkiego  Oddziału Stowarzyszenia Twórców Ludowych Ziemi Kieleckiej, działał we Włoszczowskim Towarzystwie Krzewienia Kultury.

 1. Organizatorem  konkursu  jest  Gminna Biblioteka Publiczna im. Feliksa Raka w Krasocinie, pow. włoszczowski, woj. świętokrzyskie.
 2. W konkursie mogą wziąć  udział uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych  i osoby dorosłe z terenu całej Polski.
 3. Konkurs  trwa  od  1 czerwca do 30 września 2020 r.
 4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie trzech własnych wierszy, nigdzie dotąd  niepublikowanych  ani  nienagrodzonych  w   innych  konkursach, w 5 egz., opatrzonych godłem (pseudonimem), w terminie do 30 września 2020 r. na adres: Gminna Biblioteka Publiczna w Krasocinie ul. Floriańska 1, 29- 105 Krasocin (tel.  041/3917017) z  dopiskiem: XIV Ogólnopolski Konkurs  Poetycki  im.  Feliks  Raka i  zaznaczeniem  kategorii  uczestnictwa:

szkoła podstawowa kl. I-III,

szkoła podstawowa kl. IV-VI

szkoła podstawowa kl. VII-VIII,

szkoła ponadpodstawowa,

osoby dorosłe.

 

Wskazany jest maszynopis lub wydruk komputerowy.

 1.  Autor zobowiązany jest podać w osobnej zamkniętej kopercie, opatrzonej tym samym godłem (pseudonimem), dane personalne (imię i nazwisko, dokładny adres, numer telefonu; w przypadku uczniów – pełną nazwę szkoły, klasę/wiek, numer telefonu) oraz załączyć podpisane własnoręcznie lub w przypadku osób niepełnoletnich przez opiekuna prawnego oświadczenie: „Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykonanie oraz publikacje mojego, pozostającego w zgodzie z przepisami prawa autorskiego, wiersza zakwalifikowanego do konkursu”.
 2. Tematyka i forma wierszy jest dowolna. Preferowane będą wiersze o akcentach regionalnych.
 3. Wiersze oceniać będzie  komisja powołana przez organizatora konkursu. W jej skład wejdą nauczyciele języka polskiego z różnych szkół, historycy literatury, publicyści, literaci.
 4. Autor nagrodzonego wiersza zobowiązany jest do publicznego odczytania w dniu ogłoszenia  wyników  konkursu.
 5. Przewidywane są nagrody rzeczowe i finansowe ufundowane przez sponsorów konkursu.
 6. Organizator nie zwraca tekstów zgłoszonych na konkurs.
 7. Organizator nie zapewnia zwrotu kosztów podróży ani noclegów osobom zakwalifikowanym do finału, ani też pozostałym uczestnikom konkursu. Na ewentualne listy (pisma, zapytania) odpowie tym autorom, którzy załączą kopertę ze znaczkiem pocztowym i adresem zwrotnym.
 8. Komunikat jury o wynikach konkursu zostanie przesłany do mediów, m.in. ,,Echa Dnia” i  Polskiego Radia Kielce.
 9. Ostateczna   decyzja   we   wszelkich   kwestiach    spornych   rozdziału   nagród i  interpretacji   regulaminu   konkursu   należy   do  organizatora  konkursu w  porozumieniu  z  przewodniczącym  jury.
 10. Na uroczystość ogłoszenia wyników konkursu organizator zaprasza wszystkich uczestników,  opiekunów  oraz  miłośników  poezji.
 11. Podsumowanie  konkursu  odbędzie się w październiku lub w listopadzie 2020 r., w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej im. Feliksa Raka w Krasocinie, ul. Floriańska 1 (dokładna data zostanie podana do publicznej wiadomości do końca września 2020 r.).
 12. Informacje o konkursie znajdują się również na stronie internetowej  Gminnej Biblioteki Publicznej im. Feliksa Raka w Krasocinie. 
 13. Informujemy, że:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119z 04.05.2016)

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna im. Feliksa Raka w Krasocinie, ul. Floriańska 1

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Łukasz Szwarc PROcessor Outsourcing IT, e-mail: biuro@processor.com.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

– przeprowadzenia XIV OKP im. F. Raka, a także publikacji listy laureatów w celu budowania pozytywnego budowania wizerunku Administratora w przestrzeni publicznej i w mediach na podst. Art.6, ust 1, lit. b RODO,

– realizacji działań statutowych Biblioteki na podst. Art.6, ust 1, lit. c RODO,

– realizacji prawnie usprawiedliwionych interesów Biblioteki na podst. Art.6, ust 1, lit. f RODO,

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnymi przepisami prawa

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi

9) każda osoba korzystająca z usług oraz zajęć organizowanych przez Bibliotekę Publiczną w Krasocinie, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w postaci fotografii do celów budowania pozytywnego wizerunku Administratora w przestrzeni publicznej i w mediach. Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. każdy ma prawo do wyrażenia sprzeciwu odnośnie przetwarzania swoich danych przez Bibliotekę Publiczną. W przypadku wyrażenia takiego sprzeciwu Biblioteka Publiczna zastrzega sobie prawo do odmowy wzięcia udziału Uczestnika w organizowanym wydarzeniu lub korzystaniu z zasobów Biblioteki. Jest to związane z promowaniem zadań realizowanych w interesie publicznym powierzonym Bibliotece (zgodnie z Art. 6 pkt. 1 e RODO) i tym samym wypełnienie zadań nałożonych na Bibliotekę Publiczną w Krasocinie w Art. 18 pkt. 1 Ustawy o Bibliotekach z dn. 27 czerwca 1997r. z późn. zm.

 

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury”

 

 

Konkurs dofinansowano ze środkw MKIDN pochodzących z Funduszu Promocji Kultury uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.