Konkurs – zgłoszenia do 30 września

XIII OKP im. Feliksa Raka plakat

Zapraszamy do udziału w XIII Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim im. Feliksa Raka. Zgłoszenia 3 wierszy przyjmujemy od 3 czerwca do 30 września (liczy się data stempla pocztowego). W konkursie udział mogą wziąć uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz osoby dorosłe z całej Polski.

Przewidywane są nagrody rzeczowe, książkowe i finansowe ufundowane przez sponsorów konkursu.

Patronat nad konkursem objął :

  • Marszałek Województwa Świętokrzyskiego – Andrzej Bętkowski
  • Przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego – Andrzej Pruś
  • Wójt Gminy Krasocin – Ireneusz Gliściński

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

mkidn_małe logo

 

Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Feliksa Raka

Śpiewam wsi mojej, jak umiem –
O słońcu na niebie, o drzewach, o kwiatach,
co rosną w ogrodzie, i o ptakach w lesie,
i o rybkach złotych, co mieszkają w wodzie.
Śpiewam wsi mojej – Feliks Rak

REGULAMIN
XIII OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU POETYCKIEGO
im. Feliksa Raka
W 2019 roku przypada 116 rocznica urodzin i 27 rocznica śmierci znanego poety i działacza ludowego Feliksa Raka z Borowca (zm. 17 lipca 1992 r.), autora setek wierszy, zebranych dotychczas w trzech tomikach – Śpiewam wsi mojej (1976), Idę do was po słowa otuchy (1987), W środku życia (2004), wspomnień obozowych Krematoria i róże (1971), zarysu monograficznego Krasocin wczoraj i dziś 1325-1975 (1991), utworu folklorystycznego Krasockie wesele (1990), poematu Pięć lat ciernistej drogi (2005). Wiele wierszy tegoż autora pozostało jeszcze nie opublikowanych.
Feliks Rak był członkiem Związku Literatów Polskich, założycielem Wojewódzkiego Oddziału Stowarzyszenia Twórców Ludowych Ziemi Kieleckiej, działał we Włoszczowskim Towarzystwie Krzewienia Kultury.
1. Organizatorem konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Krasocinie, pow. włoszczowski, woj. świętokrzyskie.
2. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych i osoby dorosłe z terenu całej Polski.
3. Konkurs trwa od 3 czerwca do 30 września 2019 r.
4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie trzech własnych wierszy, nigdzie dotąd niepublikowanych ani nienagrodzonych w innych konkursach, w 5 egz., opatrzonych godłem (pseudonimem), w terminie do 30 września 2019 r. na adres: Gminna Biblioteka Publiczna w Krasocinie ul. Floriańska 1, 29- 105 Krasocin (tel. 041/3917017) z dopiskiem:

XIII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Feliks Raka i zaznaczeniem kategorii uczestnictwa:
szkoła podstawowa kl. I-III,
szkoła podstawowa kl. IV-VI
szkoła podstawowa kl. VII-VIII,
szkoła ponadpodstawowa,
osoby dorosłe.

Wskazany jest maszynopis lub wydruk komputerowy.
5. Autor zobowiązany jest podać w osobnej zamkniętej kopercie, opatrzonej tym samym godłem (pseudonimem), dane personalne (imię i nazwisko, dokładny adres, numer telefonu; w przypadku uczniów – pełną nazwę szkoły, klasę/wiek, numer telefonu) oraz załączyć podpisane własnoręcznie lub w przypadku osób niepełnoletnich przez opiekuna prawnego oświadczenie: „Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykonanie oraz publikacje mojego, pozostającego w zgodzie z przepisami prawa autorskiego, wiersza zakwalifikowanego do konkursu”.
6. Tematyka i forma wierszy jest dowolna. Preferowane będą wiersze o akcentach regionalnych.
7. Wiersze oceniać będzie komisja powołana przez organizatora konkursu. W jej skład wejdą nauczyciele języka polskiego z różnych szkół, historycy literatury, publicyści, literaci.
8. Autor nagrodzonego wiersza zobowiązany jest do publicznego odczytania w dniu ogłoszenia wyników konkursu.
9. Przewidywane są nagrody rzeczowe i finansowe ufundowane przez sponsorów konkursu.
10. Organizator nie zwraca tekstów zgłoszonych na konkurs.
11. Organizator nie zapewnia zwrotu kosztów podróży ani noclegów osobom zakwalifikowanym do finału, ani też pozostałym uczestnikom konkursu. Na ewentualne listy (pisma, zapytania) odpowie tym autorom, którzy załączą kopertę ze znaczkiem pocztowym i adresem zwrotnym.
12. Komunikat jury o wynikach konkursu zostanie przesłany do mediów, m.in. ,,Echa Dnia” i Polskiego Radia Kielce.
13. Ostateczna decyzja we wszelkich kwestiach spornych rozdziału nagród i interpretacji regulaminu konkursu należy do organizatora konkursu w porozumieniu z przewodniczącym jury.
14. Na uroczystość ogłoszenia wyników konkursu organizator zaprasza wszystkich uczestników, opiekunów oraz miłośników poezji.
15. Podsumowanie konkursu odbędzie się w październiku lub w listopadzie 2019 r., w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Krasocinie, ul. Floriańska 1 (dokładna data zostanie podana do publicznej wiadomości do końca września 2019 r.).
17. Informacje o konkursie znajdują się również na stronie internetowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Krasocinie.
18. Informujemy, że:
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119z 04.05.2016)
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Krasocinie, ul. Floriańska 1
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Łukasz Szwarc PROcessor Outsourcing IT, e-mail: processor@poczta.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
– przeprowadzenia XII OKP im. F. Raka, a także publikacji listy laureatów w celu budowania pozytywnego budowania wizerunku Administratora w przestrzeni publicznej i w mediach na podst. Art.6, ust 1, lit. b RODO,
– realizacji działań statutowych Biblioteki na podst. Art.6, ust 1, lit. c RODO,
– realizacji prawnie usprawiedliwionych interesów Biblioteki na podst. Art.6, ust 1, lit. f RODO,
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnymi przepisami prawa
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi
9) każda osoba korzystająca z usług oraz zajęć organizowanych przez Bibliotekę Publiczną w Krasocinie, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w postaci fotografii do celów budowania pozytywnego wizerunku Administratora w przestrzeni publicznej i w mediach. Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. każdy ma prawo do wyrażenia sprzeciwu odnośnie przetwarzania swoich danych przez Bibliotekę Publiczną. W przypadku wyrażenia takiego sprzeciwu Biblioteka Publiczna zastrzega sobie prawo do odmowy wzięcia udziału Uczestnika w organizowanym wydarzeniu lub korzystaniu z zasobów Biblioteki. Jest to związane z promowaniem zadań realizowanych w interesie publicznym powierzonym Bibliotece (zgodnie z Art. 6 pkt. 1 e RODO) i tym samym wypełnienie zadań nałożonych na Bibliotekę Publiczną w Krasocinie w Art. 18 pkt. 1 Ustawy o Bibliotekach z dn. 27 czerwca 1997r. z późn. zm.

Regulamin XIII OKP im. F. Raka – do pobrania

PLAKAT – do pobrania