XII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Feliksa Raka

Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Feliksa Raka

Śpiewam wsi mojej, jak umiem –

O słońcu na niebie, o drzewach, o kwiatach,

co rosną w ogrodzie, i o ptakach w lesie,

i o rybkach złotych, co mieszkają w wodzie.

Śpiewam wsi mojej – Feliks Rak

REGULAMIN
XII OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU POETYCKIEGO
im. Feliksa Raka

W 2018 roku przypada 115 rocznica urodzin i 26 rocznica śmierci znanego poety i działacza ludowego Feliksa Raka z Borowca (zm. 17 lipca 1992 r.), autora setek wierszy, zebranych dotychczas w trzech tomikach – Śpiewam wsi mojej (1976), Idę do was po słowa otuchy (1987), W środku życia (2004), wspomnień obozowych Krematoria i róże (1971), zarysu monograficznego Krasocin wczoraj i dziś 1325-1975 (1991), utworu folklorystycznego Krasockie wesele (1990), poematu Pięć lat ciernistej drogi (2005). Wiele wierszy tegoż autora pozostało jeszcze nie opublikowanych.

Feliks Rak był członkiem Związku Literatów Polskich, założycielem Wojewódzkiego Oddziału Stowarzyszenia Twórców Ludowych Ziemi Kieleckiej, działał we Włoszczowskim Towarzystwie Krzewienia Kultury.

1. Organizatorem konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Krasocinie, pow. włoszczowski, woj. świętokrzyskie.

2. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i osoby dorosłe z terenu całej Polski.

3. Konkurs trwa od 2 lipca do 30 września 2018 r.

4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie trzech własnych wierszy, nigdzie dotąd niepublikowanych ani nienagrodzonych w innych konkursach, w 5 egz., opatrzonych godłem (pseudonimem), w terminie do 30 września 2018 r. na adres: Gminna Biblioteka Publiczna w Krasocinie ul. Floriańska 1, 29- 105 Krasocin (tel. 041/3917017) z dopiskiem: XII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Feliks Raka i zaznaczeniem kategorii uczestnictwa: szkoła podstawowa kl.I-III, szkoła podstawowa kl. IV-VI (klasa/wiek), szkoła podstawowa kl. VII-VIII i gimnazjum (łącznie), szkoła ponadgimnazjalna, osoby dorosłe. Wskazany jest maszynopis lub wydruk komputerowy.

5. Autor zobowiązany jest podać w osobnej zamkniętej kopercie, opatrzonej tym samym godłem (pseudonimem), dane personalne (imię i nazwisko, dokładny adres, numer telefonu; w przypadku uczniów – pełną nazwę szkoły, klasę/wiek, numer telefonu).

6. Tematyka i forma wierszy dowolna. Preferowane będą wiersze o akcentach regionalnych.

7. Wiersze oceniać będzie komisja powołana przez organizatora konkursu. W jej skład wejdą nauczyciele języka polskiego z różnych szkół, historycy literatury, publicyści, literaci.

8. Autor nagrodzonego wiersza zobowiązany jest do publicznego odczytania w dniu ogłoszenia wyników konkursu.

9. Przewidywane są nagrody rzeczowe i finansowe ufundowane przez sponsorów konkursu.

10. Organizator nie zwraca tekstów zgłoszonych na konkurs.

11. Organizator nie zapewnia zwrotu kosztów podróży ani noclegów osobom zakwalifikowanym do finału, ani też pozostałym uczestnikom konkursu. Na ewentualne listy (pisma, zapytania) odpowie tym autorom, którzy załączą kopertę ze znaczkiem pocztowym i adresem zwrotnym.

12. Komunikat jury o wynikach konkursu zostanie przesłany do mediów, m.in. ,,Echa Dnia” i Polskiego Radia Kielce.

13. Ostateczna decyzja we wszelkich kwestiach spornych rozdziału nagród i interpretacji regulaminu konkursu należy do organizatora konkursu w porozumieniu z przewodniczącym jury.

14. Na uroczystość ogłoszenia wyników konkursu organizator zaprasza wszystkich uczestników, opiekunów oraz miłośników poezji.

15. Podsumowanie konkursu odbędzie się w październiku 2018 r., w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Krasocinie, ul. Floriańska 1 (dokładna data zostanie podana do publicznej wiadomości do końca września 2018 r.).

16. Wszyscy uczestnicy konkursu i osoby, które przybędą na uroczystość podsumowania konkursu automatycznie wyrażają zgodę na zamieszczenie swojego wizerunku na stronie internetowej biblioteki i Urzędu Gminy Krasocin.

17. Informacje o konkursie znajdują się również na stronie internetowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Krasocinie.

18. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna
w Krasocinie, ul. Floriańska 1
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Łukasz Szwarc PROcessor Outsourcing IT,
e-mail: processor@poczta.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w kontakt
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu

Każdy uczestnik Konkursu zobowiązany jest zapoznać się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych Uczestników Konkursów, dostępnej na stronie internetowej Biblioteki pod zakładką RODO

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - logo